Vi vil minne om reglene for medlemskap i NDK

Hei, Vi nærmer oss nytt år- og da er tiden snart inne for å betale medlemskap for nytt år ✨

Vi ønsker derfor å minne om reglene for medlemskap i NDK.

Vi minner om at familiemedlemskap kun er gjeldende for personer som bor i samme husstand, dvs har samme adresse. Barn som bor i samme husstand kan være del av familiemedlemskapet ✨
Vi kommer til å gjennomgå medlemslistene før nyttår for å se at alle står på riktig medlemsskap. Der kriteriene for familiemedlemskap ikke er oppfylt vil de det måtte gjelde bli varslet per mail. Slik at man har mulighet til å tegne enkelt medlemskap. Om man ikke ønsker det vil medlemskapet bli stoppet.

I lover for Norsk Dobermann klub står det:

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NDK og NKKs virksomhet samt å følge NDK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap.7

§2-3 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Husstandsmedlem må være tilknyttet ett hovedmedlem, barn av hovedmedlem som er under 18 år kan også være husstandsmedlemmer. Husstandsmedlemmene har de samme rettighetene og plikter som hovedmedlemmer, men mottar ikke Dobermann posten.

 Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.