OBS NYTT!!!

Det jobbes med et nytt avlsprogram for rasen som skal overta for RAS.

RAS vil derfor IKKE bli oppdatert.

Link til NKK:

Rasespesifikk AvlsStrategi (RAS)

Introduksjon RAS

Norsk Dobermann Klub (NDK) har i samarbeid med Norsk Kennel Klub (NKK) ansvaret for dobermann-rasens utvikling i Norge. Norsk Dobermann Klubs mål er å skape interesse for og fremme avl av mentalt og fysisk sunn, bruksmessig og eksteriørmessig, fullgod dobermann.

Avl og oppdrett skal skje i henhold til lovom dyrevelferd, NKKs grunnregler, avlspolicy og helseprogram som utarbeides for rasen.Utover dette skal den rasespesifikke avlstrategien for Dobermann utgjøre en anbefaling som oppdretterne til å følge.

Rasens utvikling bygges på oppdretterienes valg av avlsdyr og hvilken avvending disse får. Arvelig variasjon er en forutsetning for rasens mulighet til å overleve. Avlen skal derfor være målrettet, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til brister hva gjelder helse, mentalitet og funksjon og at den heller ikke tømmer rasen for genetisk variasjon.
For å sikre en positiv utvikling for rasen har Norsk Dobermann Klub utarbeidet følgende retningslinjer og prioriteringer til støtte for avlsarbeidet:
Økt genetisk variasjon og en minsket innavlsgrad. En god helse som medfører et langt og friskt liv.Forbedre mentaliteten fremfor alt gjennom fokus på tilgjengelighet, skuddfasthet og arbeidsvilje.
Funksjonelt eksteriør. Ytterligheter skal motvirkes ved at man for avl skal velge individer med god overenstemmelse med rasestandarden.
Norsk Dobermann Klub understreker at retningslinjene i avlsstrategien er anbefalinger. Allikevel er målet at alle oppdrettere og hannhundeiere er villige til å følge disse anbefalingene.
Denne avlsstrategien gjelder inntil videre. Den skal gjennomgås hvert år, og
en mer inngående revidering hvert 5 år.